RSS

Jak najlepiej kupić nieruchomość od gminy

08 Mar
Jak najlepiej kupić nieruchomość od gminy

Przetarg na zbycie nieruchomości

O nabywaniu nieruchomości gminnych lub państwowych pisałem w tym artykule: przetarg na nieruchomość

Art. 39. ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje organizowanie przetargów

Pierwszy i drugi przetarg na zakup nieruchomości oraz rokowania

 1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
 2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.
 3. W przypadku zachowania terminów, o których mowa w pkt 1 i 2, właściwy organ nie ma obowiązku ponownego sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Zbycie nieruchomości w przetargu

Kolejno art. 67. ww ustawy reguluje kwestie rozliczenia nieruchomości

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.

Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

 • cenę wywoławczą w I przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości;
 • cenę wywoławczą w II przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;
 • cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;
 • jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

Nabycie bezprzetargowe

Art. 37. ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomość można kupić również bez przetargu, jeżeli m.in.:

 • jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo nabycia,
 • jest zbywana na rzecz osób, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
 • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
 • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
 • jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
 • przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
 • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 • jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

Wojewoda oraz rada lub sejmik, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

Cena za nieruchomość bez przetargu

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa wyżej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji przysługujących roszczeń – cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

Bonifikata od ustalonej ceny nieruchomości

Art. 68. ww ustawy

Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny (nie niższej, niż wartość nieruchomości w formie bezprzetargowej), na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, która określa w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

 • na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
 • osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 • organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe;
 • poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 • na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 • jako lokal mieszkalny. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.
 • w wyniku uwzględnienia roszczeń o powiększenie działki, która nie spełnia wymogów działki budowlanej
 • spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;
 • jeśli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości – z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;

Zapłata za nieruchomość

1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa powyżej, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Porady dla inwestorów w nieruchomości

Nabywca może skorzystać z trzech typów udogodnień:

 1. może kupić nieruchomość po obniżonej cenie
 2. może otrzymać bonifikatę od ceny zakupu
 3. może płacić cenę ratalnie.

Wygrywając I przetarg płaci się cenę nieruchomości większą od jej wartość, ale zainteresowany może nabyć nieruchomość – zyskuje pewność kupna.

Nabywanie nieruchomości gminnych poniżej ich wartości jest możliwe, ale dopiero w drugim przetargu (gdzie cena może spaść do 50% wartości) lub w wyniku rokowań, gdzie cena może wynieść nawet 40% początkowej wartości nieruchomości. Dodatkowo, w drodze rokowań, po II nieudanych przetargach, nabywca może uzyskać od gminy rozłożenie ceny do zapłaty na raty o maksymalnej długości 10 lat. Niestety w tym przypadku cena zachęca również innych nabywców, z którymi być może będziesz musiał konkurować podbijając cenę.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cena nieruchomości ustalana jest w wysokości nie niższej niż jej wartość, ale można uzyskać bonifikatę od tej ceny.

Przed decyzją zakupu nieruchomości od gminy lub Skarbu Państwa, należy dokładnie zbadać odpowiednio uchwałę lub zarządzenie, które określa szczegółowo warunki uzyskania bonifikaty na dany rodzaj nieruchomości i sposób jej przeznaczenia.

Może się zdarzyć, że bardziej opłaca się kupić nieruchomość za pełną kwotę (wartość) bez przetargu (o ile to możliwe), ale z bonifikatą, niż za 50% jej wartości na II przetargu. Może się również inwestorowi bardziej opłacać zakup na raty w drodze rokowań. Nabywca zawsze musi poznać dodatkowe okoliczności, które bezpośrednio mogą wpłynąć na to, kto kupi nieruchomość i ile za nią de facto zapłaci. Przede wszystkim, należy dowiedzieć się, czy jeszcze ktoś jest nieruchomością zainteresowany; co może być najtrudniejszym zadaniem. Należy doinformować się, czy upatrzona nieruchomość może zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym? W końcu trzeba znaleźć dokumenty stwierdzające, na jaką, i czy w ogóle, bonifikatę można liczyć?

Pamiętaj również, że nabycie nieruchomości gminnej zwolnione jest z 2% podatku PCC.

Zapisz się na newsletter lub kliknij LUBIĘ TO!,
a będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami.Lubię TO - inwestowanie w nieruchomości
Reklamy
 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 responses to “Jak najlepiej kupić nieruchomość od gminy

 1. Dariusz

  28 Maj 2014 at 11:54 AM

  Witam,
  Mam pytanie, 17 czerwca idę na przetarg nieruchomości.
  Jest to budynek magazynowo-biurowy, chce go zakupić dla swojej firmy, natomiast staram się o kredyt. Zostało mi niewiele czasu, i jeśli nie udałoby się dostać kredytu czy po wygraniu przetargu można prosić gminę o rozłożenie na raty? Jest to 3 przetarg.

   
  • Bartosz Dolinkiewicz

   28 Maj 2014 at 12:22 PM

   Warunki zapłaty opisane są w dokumentach przetargowych. Prawdopodobnie będzie miał Pan 2 tyg. od przybicia na wpłacenie pozostałej części.

    
 2. Kamil

  22 września 2014 at 8:32 AM

  Witam,
  Szukam rozwiazania… Posiadam nieruchomość ( dom + działka). Od pewnego czasu zaczyna mi przeszkadzać mała ilość miejsca jeżeli chodzi o zagospodarowanie działki. W moim bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się działka z zabudowaniem należąca do Gminy , oddziela nas jedynie ogrodzenie. Działka przylegla do tego budynku stoi odłogiem , nie jest uzywana, natomiast budynek stanowi miejska Bibliotekę . Nasunela mi się zatem myśl zakupu tej nieruchomości , albo chociaż jej części , jednak w tym czasie samorząd nie wyraża takiej chęci. I teraz moje pytanie, Czy istnieje zatem jakąś forma zabezpieczenia się tzn aby Gmina w razie gdyby sytuacja się zmieniła była zobowiązana wziąć moja ofertę pod uwagę lub przynajmniej poinformować mnie o przetargu? Pewnie sytuacji gdzie byłbym jedyna możliwa opcja sprzedaży nie da się zorganizować ? Pozdrawiam

   
 3. uszepti

  9 listopada 2016 at 11:43 AM

  Witam, mam pytanie. Posiadam nieruchomość (działkę). Z tą nieruchomością graniczy grunt gminny, który był już kilkakrotnie wystawiany na przetarg – bez sukcesu. Jak najlepiej zabrać się do negocjacji, czy wręcz zaproponowania swojej oferty gminie?. Czy wystarczy zwykłe pismo czy może powoływać się na transakcję w drodze bezprzetargowej (ale żaden z jej aspektów w sumie pasuje). Dodam, że nieruchomość ta jest nieco szkodliwa społecznie z uwagi, iż leży odłogiem. Pozdrawiam.

   
  • Bartosz Dolinkiewicz

   9 listopada 2016 at 4:20 PM

   Negocjacje w przypadku gmin? Urzędnicy mają raczej inne podejście do tych spraw: kupujesz, albo nie. A że ziemia leży odłogiem, to kogo to obchodzi?; przecież to nie ich ziemia, tylko wspólna 🙂 Niemniej życzę powodzenia!

    
   • Wioletta Niewiadoma

    17 listopada 2016 at 2:07 PM

    Jestem z rodziną po wybuchu domu większość lokatorów dostała mieszkanie my wywalczylismy dom do wykupienia ponieważ jest nas dużo nie mają mieszkań dla nas , każdy z lokatorów dostał po 6tysiecy tylko nie my ponieważ zostaliśmy w tym uszkodzonym domu / czy powinniśmy dostać te 6tysiecy też ? Za uszkodzone i pekniete ściany ? Dostaliśmy 90procent bonifikaty od gminy jest to dom 140m kw plus 370m kw działki , w tym ze większość jest nasza okna praktycznie od podstaw poprawialismy budynek wynajmujemy od gminy 20lat mamy do zapłacenia ok35tys na tą chwilę nas nie stać na to czy należało by nam się rozłożenie na raty ? Tym bardziej ze mamy jeszcze do wkładu ok 10tys żeby ścianę postawić po wybuch i okna które wyleciały.

     
 4. Roksana

  19 grudnia 2016 at 2:32 PM

  Witam. Wzięłam udział w rokowaniu działki niezabudowanej, nieuzbrojonej. Zaproponowałam 41 % wartości działki. Zgłoszenie zostało odrzucone ze względu na zbyt niską cenę. Zmieniłam cenę na 54% wartości działki. Gmina również odrzuciła ofertę. Ile procent wartości nieruchomości trzeba zaproponować aby się zgodzili?

   
 5. Jan

  6 lipca 2017 at 10:30 AM

  Po niepowodzeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gmina ogłosiła trzeci przetarg, który także zakończył się niepowodzeniem (brak nabywcy). Czy po trzecim przetargu gmina może przystąpić do rokowań? Gmina twierdzi, że ta możliwość istnieje tylko po drugim przetargu. Czy ma racje? Art. 39 ust. 2 mówi tylko, że przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady dotyczące drugiego. Ale tu nie chodzi o organizację kolejnego przetargu, lecz o rokowania po jego niepowodzeniu. Wydaje mi się, że intencją ustawodawcy nie było zablokowanie możliwości rokowań po kolejnych przetargach, ale czy tak jest w istocie?

   
  • Bartosz Dolinkiewicz

   6 lipca 2017 at 10:36 PM

   A 3, 4, czy 5 to jest po 2 czy jak? Spokojnie można składać wniosek o ustanowienie rokowań po nieudanych przetargach. Co na to urzędnik – nie wiem.

    
 6. Maciej

  16 stycznia 2018 at 1:06 PM

  Witam,
  Będę brał udział w rokowaniach na działki gminne. Nie chciałbym jednak płacić więcej niż cena wywoławcza. Wpłaciłem już zaliczkę 10% ceny wywoławczej. Czy po wpłaceniu zaliczki (wadium) jeżeli gmina uzna, że kwota przeze mnie zaproponowana jest za niska zwróci mi pieniądze czy może uznać, że nie zastosowałem się do regulaminu i zaliczka przepadnie?
  Link do rokowań:
  http://www.cedry-wielkie.pl/index.php/przetargi/572-rokowania-po-ii-przetargu-na-sprzedaz-dzialek-w-cedrach-malych

   
  • Bartosz Dolinkiewicz

   16 stycznia 2018 at 3:16 PM

   Witam. Proszę doczytać w pełnej treści ogłoszenia. Jest tam napisane m.in.:
   „Wpłacona zaliczka zostanie :
   – zaliczana uczestnikowi rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości na poczet ceny nabycia
   – zwrócona niezwłocznie uczestnikom rokowań, którzy nie zostali ustaleni jako nabywcy, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.”
   Aby zostać nabywcą, należy zaproponować cenę wyższą, niż wywoławcza. Zazwyczaj urzędnik informuje, o ile będzie minimalne postąpienie – czyli ile więcej trzeba dać – np. o 1.500 zł

    

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: